Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Община Пазарджик разработи Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. по проект, финансиран по ОПАК

3754

Проектът “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” е на стойност 78 106,33 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.

Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

По проекта е разработен и одобрен от ОбС – Пазарджик Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г., който е основен стратегически документ, дефиниращ целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано развитие на общината през започващия нов програмен период. Стратегическата част на документа е основана на установените от социално-икономическия анализ дадености на общината, както и на нейния потенциал, съобразени с политиките на различни нива на Република България и Европейския съюз. ОПР на община Пазарджик за 2014-2020 г. задава посоката и конкретизира действията за постигане на целите и тяхната последователност, обединявайки избраната визия с целите, приоритетите и мерките. ОПР на община Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Община Пазарджик в секцията «Регионално развитие».

Извършена е и Предварителна оценка на ОПР на община Пазарджик за 2014-2020 г.

Изготвена и одобрена от ОбС – Пазарджик е Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие, с помощта на която ще се следи процесът на неговото реализиране и постигането на целите му.

           Проектът се реализира в продължение на 9 месеца и приключва на 23.10.2014 г.

Реализацията на проекта допринесе за създаване на условия за ефективното планиране и изпълнение на политики от общинската администрация в партньорство и координация със заинтересованите страни за превръщане на община Пазарджик в модерна и привлекателна община, място на устойчив и интелигентен растеж, с високо качество на жизнена, социална, работна и екологична среда.

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.