Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Община Пазарджик подписа договор с изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик

3017

На 07.06.2013 г. Община Пазарджик подписа договор с Обединение “София Консултинг и Ейч Ар Груп” в качеството му на изпълнител на обществена поръчка за извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик. Договорът е на стойност 83 500.00 лв. без ДДС.

Консултантските услуги са финансирани по проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Проектът е на стойност 139 255.13 лева и ще се реализира през периода 09.10.2012 – 09.04.2014 г.

С подписването на договора започва извършването на функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, в рамките на който ще бъде направено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. В зависимост от идентифицираните проблемни области и препоръки – резултат от функционалния анализ, ще бъдат разработени конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност - оптимизиране на структурата и преразпределяне на функции и дейности между отделните звена с цел избягване на дублиране на функции и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност, както и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

Предвижда се дейностите да бъдат осъществени в срок до 20.03.2014 г.

Реализацията на проекта ще допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация, което ще гарантира стабилността на администрацията и ще създаде устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация. Ще се постигне оптимално разпределение на функциите в администрацията, както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им. Ще се повишат резултатите от дейността на администрацията във всички аспекти – ефективност, ефикасност и икономичност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.