Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

ИНФОРМАЦИЯ за изготвения проект на доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик, включително план за действия

3065

В изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик”, Изпълнителя на договора - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, изготви и представи за обсъждане проект на Доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик. Функционалният анализ се извършва в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г.

В проекта на доклада се съдържат:

  • формулирани констатации и изводи за силните и слаби страни на областите на политиката и правомощията, релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
  • идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
  • формулирани предложения за промени в структурата и функциите, както и за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността;
  • план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик.

През месец септември 2013 г. ще бъдат извършени следните работи:

  • обсъждане на изготвяния проект на доклад за проведения функционален анализ с представители на общинската администрация;
  • изготвяне на окончателен вариант на доклада за проведения функционален анализ и на плана за действия за изпълнение на препоръките – до края на месец септември 2013 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.