Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Обява относно: Прием на документи за заемане на длъжности при предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителитепо поект «Услуги в дома в Община Пазарджик»

465

 

О  Б  Я  В  А

 

Дирекция «Социални дейности» при Община Пазарджик реализира Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Услуги в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Услуги в дома”

ОБЯВЯВА

 

Прием на документи за заемане  на длъжности при предоставяне  на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителитепо поект «Услуги в дома в Община Пазарджик»

Документи ще се приемат , считано от 01.02.2023 г., за следните длъжности:

* Домашен помощник                          40 бр.

* Медицинска сестра                              2 бр.

* Социален работник                              2 бр.

* Психолог                                               1 бр.

* Рехабилитатор                                     1 бр.

* Шофьор                                               1 бр.

 

І. Минимални изисквания за длъжността «домашен помощник»:

* степен на завършено образование – основно.

* образователно-квалификационна степен – не се изисква.

* професионален опит – не се изисква.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

ІІ.  Минимални изисквания за длъжността» медицинска сестра»:

* лица с придобита професионална квалификация «медицинка сестра», «фелдшер» и «акушерка».

* професионален опит – не се изисква.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

ІІІ. Минимални изисквания за длъжността «социален работник»:

* степен на завършено образование – висше, полувисше или средно образование с опит в социалната сфера.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

ІV. Минимални изисквания за длъжността «психолог»:

* степен на завършено образование – висше.

* област на образование – психология.

* професионален опит не се изисква.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

V. Минимални изисквания за длъжността «рехабилитатор»:

* изисва се минимална степен на завършено образование по специалността.

* Професионален опит не се изисква.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

VІ. Минимални изисквания за длъжността «шофьор»:

* да притежава свиделство за управление на МПС категория»В»

* да има завършено средно образование.

Наличието на професионален опит в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е предимство.

 

VІІ. Характер на работата. Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика.

 

VІІІ. Необходими докементи :

  1. Заявление по образец.
  2. Документ за самоличност за справка
  3. Автобиография по образец
  4. Документ за завършено образование- копие.
  5. Сертификат или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/ проекти – копие.
  6. Копие от документи , удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо.
  7. Декларация за предоставяне на лични данни по образец.
  8. Медицинско свидетелство от личния лекар.

Начин на провеждане на подбора:

1 етап . Допускане по документи.

2 етап. Събеседване с кандидатите.

 

ІХ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване могат да се  получат от стая 806 , ет.8 в сградата на Общината или в информационния център гише №3., всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

 

Заявления от кандидатите за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителите по поект «Услуги в дома в Община Пазарджик» ще се приемат, считано от 01.02.2023 г . през целия период на изпълнение на дейностите по проект «Услуги в дома в община Пазарджик» в сградата на Община Пазарджик, бул.» България» № 2 , ет. 8 , стая 806.

 

Предоставянето на мобилни здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителите стартира на 01.02.2023 г. и е с продължителност 12 месеца.

 

За допълнителна информация: тел. 034/ 402 352 – Дирекция «Социални дейности»

 

Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Услуги в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Услуги в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд