Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Обява относно: Прием на документи за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителите по проект «Услуги в дома в Община Пазарджик»

665

 

О  Б  Я  В  А

 

Дирекция «Социални дейности» при Община Пазарджик реализира Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Услуги в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Услуги в дома”

 

ОБЯВЯВА

 

Прием на документи за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителите по проект «Услуги в дома в Община Пазарджик»

За услугите могата да кандидатстват лица от следната целева група:

  1. Лица над 18 годишна възраст с валидно експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК и

възрастни хора в невъзможност за самообслужване

.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление декларация по образец
  2. Документ за самоличност за справка.
  3. Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК, Медицински протокол или други медицински документи – копие.
  4. Пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощено лице.

Документите за кандидатстване могат да се получат от стая 806 , ет.8 в сградата на Общината или в информационния център гише №3.

 

Заявления за кандидат –потребители ще се приемат, считано от 01.02.2023 г . през целия период на изпълнение на дейностите по проект «Услуги в дома в община Пазарджик» в сградата на Община Пазарджик, бул.» България» № 2 , ет. 8 , стая 806.

 

Предоставянето на мобилни здравно-социални услуги и психологична подкрепа по домовете на потребителите стартира на 01.02.2023 г. и е с продължителност 12 месеца.

 

За допълнителна информация: тел. 034/ 402 352 – Дирекция «Социални дейности»

 

 

Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Услуги в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Услуги в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд