Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Информация относно: Изпълнението на проект „Грижа в дома в община Пазарджик“

382

МИНИТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Относно: Изпълнението на проект „Грижа в дома в община Пазарджик“

 

 

Проект № BG05SFPR002-2.001 0122-С01 „Грижа в дома в община Пазарджик“,  по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., стартира на 01.02.2023 г. със срок на изпълнение 12 месеца. Финансирането е изцяло от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

            Дейностите по проекта включват:  почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги по домовете на потребителите, психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителя; осигуряване на транспорт на персонала предоставящ услугите; и др. услуги.

В проекта могат да участват лица с увреждания над 18 год. с валидно експертно Решение на ТЕЛК/ НЕЛК и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, от гр. Пазарджик и прилежащите села на общината.

Към 30.06.2023 г. са включени 222 лица от целевата група, които получават почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.

Услугите се предоставят от 37 домашни помощници, две мед. сестри, двама социални работници, един психолог и един шофьор, назначени на Трудов договор. Всички са преминали курс на обучение. По проекта е предвиден и един рехабилитатор към настоящия момент не е назначен -няма кандидати.

 На 04.07-05.07.2023 г. се проведе надграждащо обучение на служителите предоставящи услугите.

Документи за включване в проекта се подават по образец в информациония център на община Пазарджик, адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

Проектът се изпълнява от Дирекция „Социални дейности“ при община Пазарджик, тел. за връзка 034 402 352.

 

 

От екипа по проекта

 


Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Грижа в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд