Оперативна Програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

назад

Община Пазарджик стартира изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик

3610

 

 

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 19 693 675,14 лева.

Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране. Общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Септември и Лесичово, като част от РСУО – Пазарджик предвиждат изграждане на инсталация за предварително третиране на смесените си битови отпадъци и инсталации (три броя) за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Инсталациите ще се изградят: в рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик за нуждите на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово; в имот 387010, землище с. Варвара за нуждите на община Септември; в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, за нуждите на община Белово. С проектните инсталации общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово ще отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци и за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тези изисквания на законодателството се постигат с проектните инсталации за предварително третиране чрез отделяне на рециклируеми материали и отделяне на отпадъци с висока енергийна стойност за последващо оползотоворяване, чрез оползотоворяването на нестандартен компост от стабилизирането на подситовата фракция и както и чрез инсталациите за компостиране на биоотпадъци, чрез които се постига рециклиране на зелени и биоотпадъци. По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.