Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 стопанска година на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Ляхово и с. Синитово, начин на трайно ползване: Пасище

936

Във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 6, ал. 9 от Правилата за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик, и на основание чл.63, във връзка с чл.64, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

        

За отдаване под наем за индивидуално ползване, за срок от 1 /една/ стопанска година (01.10.2021 г.-30.09.2022 г.) на поземлени имоти от ОПФ по кадастралната карта и кадастралните регистриси на с. Ляхово и с. Синитово, начин на трайно ползване: Пасище, актувани с Актове за публична общинска собственост - подробно описани в Приложение № 1 от тръжната документация.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните тръжни годишни наемни цени, ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа и на видно място в административната сграда на кметството на населеното място, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.09.2021 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.        

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден от  09.08.2021 г. до 09.09.2021 год.

Депозитна вноска в размер на  началната тръжна годишна наемна цена на поземлен имот по Приложение № 1, се внася по сметка на община Пазарджик–ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик до 16.30 часа на 09.09.2021 г.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един имот по отделно се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.09.2021 г.

Тръжна документация с цена в размер на 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик на един комплект за всеки един имот по отделно, се продава на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 07.09.2021 г.

До участие в търга се допускат собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрирали се като земеделски производители, направили депозитна вноска, закупили тръжна документация и подали в срок писмени предложения, но имащи данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения по сключени договори за земи от държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242             

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СП И С Ъ К

на поземлени имоти от ОПФ  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово и с. Синитово,  с начин на трайно ползване: Пасище, актувани с Актове за публична общинска собственост, за отдаването под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 10.09.2021 г. от 10.30 часа

 

с. Ляхово

1. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.16 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 767 кв. м. (седемстотин шестдесет и седем кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112001, съседи: 44879.114.32; 44879.114.17;  44879.114.21 и 44879.114.15, актуван с акт за публична общинска собственост № 871/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8639/25.09.2017 год., Акт № 178, том 28, дв. вх. рег. № 8627, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 2.30 лв. .

2. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.17 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 959 кв. м. (деветстотин петдесет и девет кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112002, съседи: 44879.114.32; 44879.114.18; 44879.114.20;  44879.114.21 и  44879.114.16, актуван с акт за публична общинска собственост № 870/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8636/25.09.2017 год., Акт № 174, том 28, дв. вх. рег. № 8623, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 2.88 лв..

3. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.18 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 838 кв. м. (осемстотин тридесет и осем кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112003, съседи: 44879.114.19; 44879.114.22; 44879.114.20; 44879.114.17 и 44879.114.32, актуван с акт за публична общинска собственост № 869/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8635/25.09.2017 год., Акт № 173, том 28, дв. вх. рег. № 8622, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 2.51 лв..

4. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.19 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 696 кв. м. (шестотин деветдесет и шест кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112004, съседи: 44879.501.271; 44879.114.22; 44879.114.18 и 44879.114.32, актуван с акт за публична общинска собственост № 868/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8642/26.09.2017 год., Акт № 181, том 28, дв. вх. рег. № 8630, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 2.09 лв..

5. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.20 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 190 кв. м. (хиляда сто и деветдесет кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112006, съседи: 44879.114.22; 44879.114.24; 44879.114.21; 44879.114.17 и 44879.114.18, актуван с акт за публична общинска собственост № 866/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8648/26.09.2017 год., Акт № 185, том 28, дв. вх. рег. № 8634, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

6. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.21 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 815 кв. м. (осемстотин и петнадесет кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112007, съседи: 44879.114.20; 44879.114.24; 44879.114.15; 44879.114.16 и 44879.114.17, актуван с акт за публична общинска собственост № 865/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8650/26.09.2017 год., Акт № 190, том 28, дв. вх. рег. № 8639, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 2.45 лв..

7. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.22 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 180 кв. м. (хиляда сто и осемдесет кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112005, съседи: 44879.501.271; 44879.114.24; 44879.114.20; 44879.114.18 и 44879.114.19, актуван с акт за публична общинска собственост № 864/14.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8632/25.09.2017 год., Акт № 170, том 28, дв. вх. рег. № 8619, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 3.54 лв..

8. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.23 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 541 кв. м. (хиляда петстотин четиридесет и един кв.м.),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 113001, съседи: 44879.501.271;  44879.114.15 и  44879.114.24, актуван с акт за публична общинска собственост № 863/13.09.2017 год., вписан във вх. рег. 8652/26.09.2017 год., Акт № 191, том 28, дв. вх. рег. № 8640, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 4.62 лв..

 

с. Синитово

1. Поземлен имот с идентификатор 66559.65.21 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, шест, пет, точка, две, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „ВИСОКИТЕ КАМЪНИ”, площ: 16261 кв.м. (шестнадесет хиляди двеста шестдесет и един квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 7, номер по предходен план: 041060, съседи: 66559.65.22, 66559.65.20, актуван с акт за публична общинска собственост № 981/11.01.2018 год., вписан във вх. рег. 326/19.01.2018 год., Акт № 151, том 1, дв. вх. рег. № 326, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена  48.78 лв. .

2. Поземлен имот с идентификатор 66559.71.5 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, седем, едно точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „ВИСОКИТЕ КАМЪНИ”, площ: 20106 кв.м. (двадесет хиляди сто и шест квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 7, номер по предходен план: 041061, съседи: 66559.71.4, 66559.71.3, 66559.71.6, 66559.65.16, 66559.65.15, 66559.65.14, 66559.65.13, 66559.65.12, 66559.65.11, 66559.65.10, 66559.65.20, 66559.65.9, 66559.65.8, 66559.65.7, актуван с акт за публична общинска собственост № 983/11.01.2018 год., вписан във вх. рег. 297/18.01.2018 год., Акт № 136, том 1, дв. вх. рег. № 297, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 60.32 лв. .

3. Поземлен имот с идентификатор 66559.71.4 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, седем, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „ВИСОКИТЕ КАМЪНИ”, площ: 14726 кв.м. (четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра),  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 7, номер по предходен план: 041062, съседи: 66559.71.3, 66559.71.6, 66559.71.5, 66559.65.20, 66559.71.2, актуван с акт за публична общинска собственост № 982/11.01.2018 год., вписан във вх. рег. 307/18.01.2018 год., Акт № 139, том 1, дв. вх. рег. № 301, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 44.18 лв. .

4. Поземлен имот с идентификатор 66559.61.1 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, шест, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитево, местност „Горен баир”, площ 338673 кв.м. (триста тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 4, номер по предходен план: 061001 съседи: 66559.63.1, 66559.34.20, 66559.33.133, 66559.62.1, 15028.80.356 и 15028.141.1, актуван с акт за публична общинска собственост № 1228/22.03.2019 год., вписан във вх. рег. 2059/27.03.2019 год., Акт № 99, том 7, дв. вх. рег. № 2051, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 1 693.37 лв. .

5. Поземлен имот с идентификатор 66559.42.82 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, две, точка, осем, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитево, местност „Голямото меше”, площ 512460 кв.м. (петстотин и дванадесет хиляди четиристотин и шестедесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 7, номер по предходен план: 042082, съседи: 66559.42.85, 66559.42.119, 36124.533.9101 36124.5339101, 66559.42.118, 66559.42.81, 66559.42.117, 66559.42.90, 66559.42.86 и 66559.42.121, актуван с акт за публична общинска собственост № 1493/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1145/23.02.2021 год., Акт № 97, том 4, дв. вх. рег. № 1142, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 1 537.38 лв. .

6. Поземлен имот с идентификатор 66559.42.85 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, две, точка, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитево, местност „Голямото меше”, площ 287723 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 3, номер по предходен план: 042085, съседи: 36124.507.22, 36124.507.23, 36124.507.15, 36124.507.13, 36124.507.14, 36124.533.908, 36124.503.907, 66559.42.119, 66559.42.82, 66559.42.121, 66559.42.86, 66559.42.120, 66559.45.14, 66559.45.33, 66559.45.13 и 66559.45.52 и 36124.542.909, актуван с акт за публична общинска собственост № 1494/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1143/23.02.2021 год., Акт № 96, том 4, дв. вх. рег. № 1141, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 1 438.62 лв. .

7. Поземлен имот с идентификатор 66559.42.86 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, две, точка, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитево, местност „Голямото меше”, площ 202409 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 3, номер по предходен план: 042086 съседи: 66559.45.14, 66559.42.120, 66559.42.85, 66559.42.121 66559.42.82, 66559.42.90, 66559.43.55, 66559.43.87, 66559.43.53, 66559.45.40, 66559.45.26, 66559.45.25, 66559.45.37, 66559.45.41, 66559.45.36, 66559.45.42, 66559.45.18, 66559.45.43, 66559.45.16, 66559.45.35, 66559.45.44 и 66559.45.15, актуван с акт за публична общинска собственост № 1495/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1114/22.02.2021 год., Акт № 72, том 4, дв. вх. рег. № 1111, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 1 012.05 лв. .

8. Поземлен имот с идентификатор 66559.45.52 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, пет, точка, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитево, местност „Дерменките”, площ 220.885 дка., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 7, номер по предходен план: 045052 съседи: 36124.542.909, 66559.42.85, 66559.42.13, 66559.45.12, 66559.45.45, 66559.45.11, 66559.45.46, 66559.45.47, 66559.45.32, 66559.45.48 66559.45.31, 66559.45.30, 66559.45.10, 66559.45.8, 66559.45.49, 66559.45.6, 66559.45.50, 66559.45.2, 66559.44.75, 66559.44.119, 66559.44.76, 66559.44.78, 66559.44.120, 66559.44.90, 66559.44.91, 66559.44.80, 66559.44.121, 66559.44.81, 66559.44.82, 66559.44.122, 66559.44.83, 66559.44.123, 66559.44.85, 66559.44.9, 66559.44.124 и 66559.44.86,, актуван с акт за публична общинска собственост № 1499/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1150/23.02.2021 год., Акт № 103, том 4, дв. вх. рег. № 1148, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 662.66 лв. .

9. Поземлен имот с идентификатор 66559.40.52 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, нула, точка, пет, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „Малкото Меше”, площ 21834 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 7, номер по предходен план: 040052 съседи: 66559.40.47, 66559.40.46, 66559.65.1, 66559.65.20, 66559.40.64 и 66559.40.49, актуван с акт за публична общинска собственост № 1496/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1148/23.02.2021 год., Акт № 100, том 4, дв. вх. рег. № 1145, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 65.50 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 66559.40.53 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, нула, точка, пет, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „Малкото Меше”, площ 4551 кв.м., трайно предназанчение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 7, номер по предходен план: 040053, съседи: 66559.65.2, 66559.65.20, 66559.65.1 и  66559.40.44, актуван с акт за публична общинска собственост № 1497/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1116/22.02.2021 год., Акт № 74, том 4, дв. вх. рег. № 1113, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 13.65 лв.

 11. Поземлен имот с идентификатор 66559.34.1 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, три, четири, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „Трънливото дере”, площ 62918 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 3, номер по предходен план: 034001 съседи:  66559.34.20, 66559.34.13, 66559.34.3, 66559.34.2, 66559.33.130, 66559.33.127, 66559.33.126 и 66559.33.133, актуван с акт за публична общинска собственост № 1498/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1117/22.02.2021 год., Акт № 75, том 4, дв. вх. рег. № 1114, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 314.59 лв. .

12. Поземлен имот с идентификатор 66559.42.81 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, четири, две, точка, осем, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, местност „Голямото Меше”, площ 160468 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 7, номер по предходен план: 042081, съседи: 66559.42.118, 36124.533.910, 36124.504.2, 32888.1.1, 32888.1.2, 32888.1.3, 66559.42.71, 66559.42.79, 66559.65.20, 66559.42.117 и 66559.42.82 актуван с акт за публична общинска собственост № 1492/15.02.2021 год., вписан във вх. рег. 1147/23.02.2021 год., Акт № 101, том 4, дв. вх. рег. № 1146, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик - начална годишна тръжна наемна цена 481.40 лв. .