Обяви и съобщения

назад

Суобщение относно разрешение изработване на ПУП

100

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение №83 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, относно поставяне на метален кръст в УПИ VIII-Зеленина, в кв.10 по плана на с. Главиница.

 

Решение №84 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 55155.13.91, в местност ”Чукур савак” по КК на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение №85 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на ПР за общински имот – публична собственост, представляващ УПИ VIII-Парк, в кв.10 по плана на с. Сбор.

 

Решение №86 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 65468.140.21, в местност ”Алчак чаир” по КК на землището на с. Сбор.

 

Решение №87 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот, с начин на трайно ползване – друг вид нива, с идентификатор 55155.21.7, в местността ”Малък Якуб” по КК на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение №90 от 29.04.2020г., взето с Протокол №5 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 15028.10.18, в местност ”Шеолу” по КК на землището на с. Главиница, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

 

Заповед №24 от 11.05.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване       на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХIII-570 в кв.3 по плана на с. Добровница.

 

Заповед №25 от 11.05.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване       на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ в обхват, УПИ ХI-455 и УПИ ХII-456 в кв.48 по плана на с. Ивайло.