Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Старши счетоводител” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

550

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Старши счетоводител”1 /една/ щатна бройка в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

Комисия в състав, назначена със Заповед № 2220 / 01.11.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю/ за заемане на длъжността „Старши счетоводител”1 /една/ щатна бройка в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

 

На база на сборуваните точки, получени от теста и интервюто, Комисията извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

 

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

И.Й.В – рег.индекс и дата № 44-3181/27.10.2022г.

 

327