Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

441

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка

отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”, дирекция  “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

Комисия в състав, назначена със Заповед № 506 / 07.03.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю/ за заемане на длъжността „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка в  отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”, дирекция  “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

 

На база на сборуваните точки, получени от теста и интервюто, Комисията извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

 

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

М.Л.П  – рег.индекс и дата №44-886/02.03.2023 г.

315

2

 

 

3