Обяви и съобщения

назад

Списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ за следните позиции в Център за социално включване и развитие – Пазарджик

495

 

СПИСЪК

 

на недопуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

за следните позиции в Център за социално включване и развитие – Пазарджик:

 

1. „ПСИХОЛОГ” (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) – 1;

 

2. „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” (услугата Ранна интервенция на уврежданията) – 1, (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ);

 

3. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) – 1, (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ)

 

  Кандидат

рег. № заявление

дата на подаване

позиция

Резултати от I – ви етап

№1

44-2538

01.09.2022 г.

специален педагог

не се допуска до събеседване

 

Мотиви: Придобитата специалност на кандидата не отговаря на изискуемата за заемане на позицията “специален педагог“

 

44-2539

01.09.2022 г.

социален работник

не се допуска до събеседване

 

Мотиви: Не са представени документи в подкрепа на придобит професионален опит, изискуем за вакантната позиция

(не по-малко от 1 година)

 

Забележка: Постъпили са две заявления от един кандидат с горепосочените рег. № за посочените позиции. Кандидатът не се допуска до събеседване поради гореизложените мотиви. За позицията “психолог“ няма постъпили заявления.


www.eufunds.bg

Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.