Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за вакантните длъжности в ЦСВР – Пазарджик в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

95

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за вакантните длъжности в ЦСВР – Пазарджик

в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

Кандидати

 вх. № заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Класиране

 

№1

44-2251

 

 

13.08.2020 г.

 

ХИГИЕНИСТ

 

53 г.

 

№2

44-2337

 

21.08.2020 г.

ПСИХОЛОГ

(услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”

 

58 т.

 

№3

44-2384

26.08.2020

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

(услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”)

55 т.

 

№4

44-2388

26.08.2020

ШОФЬОР

60 т.

 

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо същите да подадат писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 17.09.2020 г. (четвъртък) 17:00 часа, към което да приложат медицинско свидетелство.