Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за следните длъжности: МЕДИАТОР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

1031

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за следните длъжности:

МЕДИАТОР – 1, в услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”; МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” – 1/2, в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”; СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 1 (на осн. чл.68, ал.1, т.3 от КТ) в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

1. За длъжността ”МЕДИАТОР”: ГЕНКА ИВАНОВА МАЛИНОВА – 50 т.;

2. За длъжността ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА – 60 т.;

3. За длъжността ”СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” : ПЕНКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА  - 60 т.; ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА - 48 т.

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо същите да подадат писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 12.02.2018 г. (понеделник) 17:00 часа, към което да приложат следните документи: свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство