Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за длъжността ”ПСИХОЛОГ” и за длъжността ”РЕХАБИЛИТАТОР” в ЦСВР – Пазарджик

152

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ –

от подбор за длъжността ПСИХОЛОГ” и за длъжността ”РЕХАБИЛИТАТОР” в ЦСВР – Пазарджик

в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

кандидати

 рег. № заявление

дата на подаване

позиция, за която кандидатства

резултати от събеседването

 

№1

44-93

 

 

12.01.2022 г.

рехабилитатор

53 т.

(при максимални – 60 т.)

№2

44-157

 

 

19.01.2022 г.

психолог

не се яви

 

 За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат за позицията ”рехабилитатор”, е необходимо същият да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 28.01.2022 г. (петък) 17:00 часа, към което да приложи медицинско свидетелство.