Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за длъжността „медицинска сестра” в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

442

 

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за длъжността медицинска сестра

(услугата Ранна интервенция на уврежданията”) в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” –

договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

 

кандидат

 рег. № заявление

дата на подаване

позиция, за която кандидатства

резултати от събеседването

№1

44-1014

16.03.2023 г.

медицинска сестра

(услугата Ранна интервенция на уврежданията”)

60 т.

(при максимални – 60 т.)

 

 За да бъде сключен трудов договор с класираната кандидатка за позицията ”медицинска сестра”, е необходимо същата да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 31.03.2023 г. (петък) 17:00 часа, към което да приложи медицинско свидетелство.


www.eufunds.bg
Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.