Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за длъжността „логопед” – 1 в рамките на Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик”

668

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за длъжността логопед – 1

в рамките на Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик” – договор № BG05SFPR002-2.003-0161-C01

 

кандидат

 рег. индекс заявление

дата на подаване

резултати от събеседването

 

№1

44-572

02.02.2024

75 т.

(при максимални – 100 т.)

 

   За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, е необходимо същият да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 14.02.2024 г. (сряда) 17:00 часа, към което да приложи медицинско свидетелство.