Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ от подбор на 1 социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ

213

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Програма „Развитие на човешките ресурси“


 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик),

работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ

 

в рамките на Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, по Компонент 1, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

кандидат

рег. индекс на заявление за участие в подбор

дата на подаване

резултат

от IIри етап - събеседване

 

№1

 

44-281

 

19.01.2024

47 т. 

(при максимални 60 т.)

 

 

  За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, е необходимо в срок до 31.01.2024 г. (сряда) същият да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложи медицинско свидетелство.

 


BG05SFPR002-2.006
„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“
КОМПОНЕНТ 1