Обяви и съобщения

назад

Списък на кандидатите, допуснати до явяване на тест за длъжността главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

191

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик;

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик:

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

  1. Елисавета Таслакова;

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе от 10:00 часа на 27.07.2021 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала, адрес: бул. „България” № 2. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 27.07.2021 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

инж. Вергиния Василева Иванова-Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”