Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

464

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик;

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик;

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

  1. Костадин Димитров Чоролеев;

 

Тестът ще се проведе от 10:00 часа на 10.10.2017 г. в стая 302 на Община Пазарджик, етаж 3, адрес: бул. „България” № 2. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред стаята. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 10.10.2017 г. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Председател на конкурсната комисия:

инж. Вергиния Василева Иванова-Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”