Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

280

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР  В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 2471 / 24.11.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Старши инспектор – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Обслужване”, отдел „Местни данъци и такси”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик, изготви Протокол за допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Георги Ганчев с рег. индекс и дата №44-3380/16.11.2022 г.;
  2. Кристина Кирилова с рег. индекс и дата №44-3384/16.11.2022 г.;
  3. Десислава Димитрова с рег. индекс и дата №44-3395/17.11.2022 г.;
  4. София Митева с рег. индекс и дата №44-3402 /17.11.2022 г.;
  5. Емилия Добрева с рег. индекс и дата №44-3413/18.11.2022 г.;

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Боряна Лилова 

Началник сектор  

 „Обслужване”

при Община Пазарджик