Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОАНИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

461

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОАНИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 1724/ 29.08.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция „Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Данимира Маркова с рег. индекс и дата №44-2466/ 23.08.2022 г.;
  2. Надежда Близнакова с рег. индекс и дата №44-2500/ 29.08.2022 г.;
  3. Недялка Христева с рег. индекс и дата №44-2515/ 29.08.2022 г.;

 

Посочените кандидати следва да се явят на 21.09.2022 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Зала архитектурен съвет от провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност. След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 21.09.2022 г. от 14.00 в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Зала архитектурен съвет.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

Председател на конкурсната комисия:

Татяна Папазова   

Директор на Дирекция    

 „Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик