Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

601

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  В ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 506 / 07.03.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Мима Попова с рег. индекс и дата №44-886/02.03.2023 г.;

 

Посочените кандидати следва да се явят на 20.03.2023 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 6 – стая 612 за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред стаята. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 20.03.2023 г. от 14.00 в сградата на Община Пазарджик, етаж 6 – стая 612.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Стефанов                                                                  ..........................

Директор дирекция АТУ                                                                (подпис)

при Община Пазарджик