Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

413

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”,  ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Юрисконсулт” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”,  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 1. ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
 2. ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТОИЧКОВА- БОГДАНОВА
 3. ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ МАЛИНОВ
 4. ВЛАДИМИРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

   

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 23.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 23.11.2018 г от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2.

 

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 2. Закон за местните данъци и такси
 3. Закон за административните нарушения и накзания
 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 5. Административнопроцесуален кодекс
 6. Граждански процесуален кодекс
 7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
 8. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

МИНКО МИНКОВ

Началник отдел МДТ