Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” – 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

488

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” – 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”,  ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Старши инспектор” – 2 /две/ щатни бройки в сектор „Обслужване”,  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 1. ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
 2. ЗЛАТИНА ИВАНОВА КОЧЕВА
 3. ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
 4. ГЕНКА ИВАНОВА МАЛИНОВА
 5. ГЕРГАНА МАРИНОВА КАШЕВА
 6. СПАСКА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА
 7. ИЛИЯН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

 

      Не се допускат до конкурс следните кандидати:  Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 12.12.2017 г. от 09:30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в  Архитектурна зала. Кандидатите следва да се явят в 9:15 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от практическия изпит, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 12.12.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката на теста:

 1. Закон за местните данъци и такси
 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 3. Закон за административните нарушения и наказания
 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
 5. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Минко Минков – Началник отдел „МДТ”