Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

509

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Канцелария на кмета” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

  1. ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА ГЕШЕВА
  2. ТАТЯНА КРАСИМИРОВА КЕРЕМИДОВА
  3.  НАДЯ ХРИСТОСКОВА ФЪРЦОВА

     Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 1. СТОЯНКА СТОЯНОВА КОЦЕВА - Представените документи не удостоверяват изискуемия минимален професионален опит съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

 

Решаването на тест ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 10.10.2017 г от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2.

 

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител

 

Председател на конкурсната комисия:

 

Ива Забуртова

Началник отдел КК