Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

551

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Канцелария на кмета” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

  1. ГЕНКА ИВАНОВА МАЛИНОВА
  2. ВАНЯ АНГЕЛОВА ДЮЛГЕРОВА
  3. ДОНИКА ГОШОВА ТЕРЗИЙСКА
  4. ИВЕЛИНА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
  5. ИВАНКА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА

 

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:   Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 28.12.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2. Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 28.12.2017 г от 15:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

  1. Закон за администрацията
  2. Закон за държавния служител

 

Председател на конкурсната комисия:

Ива Забуртова

Началник отдел КК