Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ" КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

520

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ" КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка към отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги" към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 

  1. Любомир Георгиев Михайлов;

 

      Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 14.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 11, стая 1102. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред стаята. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 14.11.2017 г от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 11, стая 1102.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

І. Национални стратегически документи: Споразумение за партньорство, Национална програма за развитие.

IІ. Европейско законодателство: Регламенти 2014-2020 отнасящи се за  Европейските структурни и инвестиционни фондове.

IIІ. Национално законодателство: Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове; Актове на Министерския съвет в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); Постановления на Министерски съвет; Закон за обществените поръчки

ІV. Пълният текст на проектите на Оперативните програми: Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020; Оперативна програма „ Иновации и конкурентноспособност”2014-2020; Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020; Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

V. Национални, регионални и общински стратегически документи.

 

Председател на конкурсната комисия:

Славейко Комсалов   

Директор на дирекция „ЕФСПЕУ“