Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджи

561

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка

 в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция  “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка

 в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция  “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

Комисия, назначена със Заповед № 587/ 30.03.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г. комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на комисията.

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 1. Н.Д.Х.- Входящ № 44-971/19.03.2021г.
 2. С.Г.А - Входящ № 44-1000/22.03.2021г.
 3. Д.Г.Н- Входящ № 44-1014/23.03.2021г.
 4. А.Н.Г - Входящ № 44-1047/25.03.2021г.
 5. Я.К.К- Входящ № 44-1056/26.03.2021г.
 6. М.В.Н - Входящ № 44-1077/29.03.2021г.
 7. Б.В.Б - Входящ № 44-1099/29.03.2021г.
 8. М.Н.С - Входящ № 44-1099/29.03.2021г.

 

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 15.04.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Зала на Архитектурен съвет. Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, лицата да носят предпазни маски.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 16.04.2021 г. от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Зала на Архитектурен съвет.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 1. Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
 2. Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 3. Закон за гражданската регистрация;
 4. Семеен кодекс;
 5. Изборен кодекс.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Татяна Папазова

Директор на дирекция “ГРН”

 

 

При спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, личните данни на кандидатите се съхраняват в общинска администрация само за нуждите на процедурата за подбор за заемане на вакантната длъжност и се обезличават на интернет страницата на Община Пазарджик.