Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор за следните длъжности: ПСИХОЛОГ и РЕХАБИЛИТАТОР

169

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

на 24.01.2022 г. (понеделник), 09:30 ч., Стъклена зала, ет.2, Община Пазарджик

 

от подбор за следните длъжности:

1. ПСИХОЛОГ (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) 1;

2. „РЕХАБИЛИТАТОР (услугата „Ранна интервенция на уврежданията”) – 1

в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

кандидат

 вх. № заявление

дата на подаване

резултати от I – ви етап

№1

44-93

 

 

12.01.2022 г.

 

допуска се до събеседване

 

№2

44-157

 

 

19.01.2022 г.

 

допуска се до събеседване

 

 


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.