Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ, от подбор за длъжностите: „ПСИХОЛОГ”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

698

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

на 17.01.2023 г. (вторник), 10:00 часа, стая 910 А, ет. 9, община Пазарджик

 

от подбор за следните длъжности:

„ПСИХОЛОГ” (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) 1;

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” (услугата Ранна интервенция на уврежданията”) 1, (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ);

„СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) 1, (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ) в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

кандидат

 рег. № заявление

дата на подаване

позиция, за която кандидатства

резултати от I – ви етап

№1

44-61

 

 

05.01.2023 г.

социален работник

(услугата Ранна интервенция на уврежданията”)

допуска се до събеседване

 

 


www.eufunds.bg

Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.