Обяви и съобщения

назад

Списък класирани кандидати от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик), работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча)" на осн. чл.68

675

 

С П И С Ъ К

на класираните кандидати

 

от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик),

работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ, по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

кандидат

рег. № на заявление за участие в подбор

дата на подаване

резултати от II – ри етап (събеседване)

№1

44-3798

23.12.2022

48 т. 

(при максимални 60 т.)

 

 За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, е необходимо в срок до 13.01.2023 г. (петък) същият да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложи медицинско свидетелство.

 


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд