Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик по проект ”Приеми ме 2015”

186

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ

дата: 10.01.2023 г. (вторник), 10:00 часа, стая 910 А, ет. 9, община Пазарджик

 

 

от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик (за краткост, ОЕПГ - Пазарджик),

работно място: община Панагюрище (обхват на дейността: община Панагюрище и община Стрелча) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 от КТ, по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

 

кандидат

рег. № на заявление за участие в подбор

дата на подаване

резултати от I – ви етап

№1

44-3798

23.12.2022

допуска се до събеседване

 


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд