Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 08.11.2018 г. от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: община Велинград

332

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 08.11.2018 г. (четвъртък), 10:00 часа, стая 808, ет.8, на община Пазарджик

 

 

от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: община Велинград

(обхват на дейността: община Велинград), по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Резултати от I – ви етап

44-С-691

29.10.2018

Стоян Георгиев Тасев

 

допуска се до събеседване