Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО II-РИ ЕТАП - СЪБЕСЕДВАНЕ ОТ ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” ПО ПРОЕКТ ”ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК”

601

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ

на 24.03.2023 г. (петък), 10:00 часа, стая 910 А, ет. 9, община Пазарджик

 

от подбор за следните длъжности:

1.  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (услугата Ранна интервенция на уврежданията”) 1;

2. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) 1, (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ) в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

кандидат

 рег. № заявление

дата на подаване

позиция, за която кандидатства

резултати от I – ви етап

№1

44-1014

 

 

16.03.2023 г.

медицинска сестра

(услугата Ранна интервенция на уврежданията”)

допуска се до събеседване

 

 

Забележка: За позицията специален педагог” няма постъпили заявления.


www.eufunds.bg
Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.