Обяви и съобщения

назад

Съощение относно разрешения за изработване на ПУП

521

СЪОБЩЕНИЕ

                            

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение №  147 от 28.09.2017 г., взето с  Протокол  №  9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и.061005, местн. „Черниче”, земл. Паталеница

Решение №  149 от 28.09.2017 г., взето с  Протокол  №  9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 000113, местн. „Пясъците”, земл. Драгор

Решение № 148 от 28.09.2017 г., взето с  Протокол  № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 333012, местн. „Възстановими граници”, земл. Пищигово      

Решение № 90 от 27.04.2016 г., взето с  Протокол  № 5 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 55155.13.56, 55155.13.57, 55155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60 и 55155.13.61 местн. „Чукур савак”, земл. Пазарджик

Заповед № 84 / 28.07.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за УПИ ХІХ-4201 и ХХ-4202 в кв. 500  по плана на с. Пазарджик

Заповед  №  101 /  13.09.2017 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-1578, За търговия и услуги в кв. 314а по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  109 /  25.09.2017 г. за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ  за УПИ ХІХ-992 в кв. 15 по плана на с. Мало Конаре

Заповед  №  111 /  03.10.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ  за УПИ ІV-1011 в кв. 450 по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  117 /  13.10.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за УПИ І-1609, Обществено обслужване, търговия и услуги в кв. 543 /местн. Якуба”/ в земл. Пазарджик

Заповед  №  119 /  13.10.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за кв. 301 и 302 по плана на гр. Пазарджик