Обяви и съобщения

назад

Съощение относно изработен ПУП – ПРЗ в едно с ВиК и Ел схеми за ПИ 55155.13.56, ПИ 55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ 55155.13.60, ПИ 55155.13.61 в местност „Чукур Савак „ по КККР в землището на гр.Пазарджик.

381

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ в едно с ВиК и Ел схеми за ПИ 55155.13.56, ПИ 55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59,  ПИ 55155.13.60,  ПИ 55155.13.61 в местност „Чукур Савак „ по КККР в землището на гр.Пазарджик.

Като с плана за регулация от ПИ 55155.13.56, ПИ 55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ 55155.13.60,  ПИ 55155.13.61 се  обособяват нови УПИ с отреждане „За гробищен парк „ както следва:

  • От ПИ 55155.13.56, ПИ 55155.13.57, ПИ 55155.13.58, ПИ 55155.13.59, ПИ 55155.13.60  - УПИ  I- За Гробищен парк.
  • От ПИ 55155.13.61   - УПИ  II - За Гробищен парк.

С Плана за застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда устройствена зона „Коо“.

Решение № 169 от 26 октомври взето с Протокол 11 на Общински съвет – Пазарджик  е обнародвано в държавен вестник бр. 97 / 05.12.2017г.

 

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.