Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

187

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

          Във връзка с Проект за определяне на СОЗ около ТК-1 „Нова Трейд-Пазарджик”, ТК-2 „Нова Трейд-Пазарджик” и ТК-3 „Нова Трейд-Пазарджик” в ПИ с идентификатор 55155.505.127 по КК на гр. Пазарджик предназначен за питейно-битово, промишлено и противопожарно водоснабдяване на „Предприятие за производство на безалкохолни напитки”,  собственост на „НОВА ТРЕЙД” ЕООД, гр. Съединение.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта на адрес:

 

          - Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, стая 706 в периода 25.05.2021 г. - 24.06.2021 г.

          - Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, ст. 37 до 05.06.2021 г.