Обяви и съобщения

назад

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740126/22.06.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект

494

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" при МОСВ - Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740126/22.06.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект