Обяви и съобщения

назад

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

59

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл 62а, ал. 1 от Закона за водите)

 

Обект

„Изграждане на водоем за допълнително водоснабдяване на подстанция подстанция 33/110kV”

Цел на заявеното водовземане

За противопожарни цели, напояване на зелени площи и измиване на работни площадки

Водно тяло (Воден обект от който се предвижда водовземането)

Яз. Сбор 3, с идентификатор 65468.115.15, землище с Сбор, местност Сакарджа, Начин на трайно ползване: Язовир, попадащ в обхвата на повърхностно водно тяло с код BGG3MA800R224 – „река Елшишка”

Състояние на водното тяло

Яз. Сбор 3  и обекта на ИП попадат в границите на повърхностно водно тяло с код BGG3MA800R224 – „река Елшишка” и не попада в зона за защита на водите

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането

Помпено водата ще се качва в открит резервоар с общ обем 200м3 и полезен обем 100м3

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

ПИ имот с идентификатор 65468.115.1, местност Сакарджа, землище с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ЕКАТТЕ 65468

Параметри на разрешеното водовземане

До 10 000 м3 годишно водно количество, при максимално водно количество 1л/с

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

 

Спазване на разрешеното водно количество;

Спазване на целите, за които е разрешено водовземането;

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и             подземни води от дейностите по реализиране и    експлоатация на ИП.

Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Община Пазарджик

Бул. „България” №2

Гр. Пазарджик