Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ЗАХРАНВАЩИ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.8.215, МЕСТНОСТ „ЗАЙКОВИ МАНДРИ”, ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ.ПАЗАРДЖИК.

222

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод захранващи имот с идентификатор 55155.8.215, местност „Зайкови мандри”, гр. Пазарджик, общ.Пазарджик.

Проектното трасе на електропровода се предвижда да започне от съществуващ КРШ, извод „Г” на БКТП „Зайкови мандри”, намиращ се пред имот с идентификатор 55155.8.182, преминава през имот с идентификатор 55155.8.242 – общинска собственост с НТП – „За местен път” и достига границите на имот с идентификатор 55155.8.215, местност  „Зайкови мандри”, гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено проектно трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 48/08.06.2018 г. на Държавен вестник.