Обяви и съобщения

назад

Съобщение във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 6 и чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост

473

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 6 и чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост, Община Пазарджик уведомява, че всеки собственик, ползвател или обитател притежаващ или взел за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, е длъжен да ги впише в отделно обособено поле на книгата за етажната собственост, а за отглежданите кучета – и номера на ветеринарномедицинския паспорт, а Управителният съвет (управителят) да „предоставя информация за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост”.

       За неизпълнение на горецитираните разпоредби, нарушителите подлежат на търсене на  административнонаказателна отговорност, ако извършеното не съставлява престъпление.