Обяви и съобщения

назад

Съобщение по чл. 61 от АПК до Димитър Спасов Димитров ул. "Завоя на черна" № 11, ет.4, ап.6, гр.Пазарджик

2081

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 61 от АПК

 

ДО ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ

УЛ. „ЗАВОЯ НА ЧЕРНА” № 11, ЕТ. 4, АП. 6

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

УЛ. „17-та” № 3

С. САРАЯ

 

Уведомяваме Ви, че в 3 / три дневен/ срок от поставянето на настоящето съобщение, следва да се явите в сградата на Община Пазарджик на бул. „България” № 2, ет. 6, ст. 605, за връчване на Заповеди на Кмета на Общината за изземване от Димитър Спасов Димитров на ползвани без правно основание имоти – общинска собственост, както следва:

- Заповед № 1530/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000199 в местност „Курджа дере” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, находящ се пред лицето на поземлен имот с № 164004 и поземлени имоти № 164010; 164009 и част от 164008, граничещи от изток на пътя № 000199;

- Заповед № 1531/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе поземлен имот № 159027, местност “Черни ниви” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 1.122 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: пета, при граници и съседи: при граници и съседи: № 159026, нива на „Ив Мар” ООД; № 000212, полски път на община Пазарджик; № 000210, полски път на община Пазарджик; № 159028, нива насл. на Цона Стоянова Кръстева. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3375/05.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1776/10.03.2014 г., том VІІ, акт № 80 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик;

- Заповед № 1532/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе източната част от поземлен имот № 159011, местност “Черни ниви” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 2.268 дка; с начин на трайно ползване нива, нива, категория: пета, при граници и съседи: № 159039, нива           насл. на Стоян Спасов Дулов; № 159048, нива насл. на Запрена Атанасова Спасова; № 000212, полски път на община Пазарджик; № 159012, нива на „Венжор Агро” ООД. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3374/05.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1767/10.03.2014 г., том VІІ, акт № 71 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик;

- Заповед № 1533/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе полски път, представляващ поземлен имот № 000212 в местност „Черни ниви” в землището на с. Сбор, в частта на целия масив 159, с изключение на частта пред лицето на ПИ № 159011;

- Заповед № 1534/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе площ от 0.100 дка /нула точка сто дка/ от поземлен имот № 136027, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468. Целият имот № 136027 е с площ 2.023 дка, с начин на трайно ползване нива, категория: шеста, при граници и съседи на имота: № 136029, нива на община Пазарджик; № 136028, нива на община Пазарджик; № 136039, нива на община Пазарджик № 000121, полски път на община Пазарджик; № 136026, нива на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3564/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1677/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 4 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Завзетата част, подлежаща на изземване с площ 0.100 дка се намира в източната част на описания по-горе имот, която е засята с житна култура и само в тази част са извършени агротехнически дейности;

- Заповед № 1535/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност „Възстановими граници” в землищлището на с. Сбор, заключена пред лицето на поземлен имот с № 136027 и ПИ № 099001 и 099021;

- Заповед № 1536/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от поземлен имот № 041002, в местност “Баталите” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, с площ 3.512 дка, начин на трайно ползване нива, категория: шеста, № 041003, нива насл. на Дела Ангелова Дулчева; № 040023, овощна градина  на Стоимен Иванов Чолов; № 000052, полски път насл. на община Пазарджик; № 041001, нива на наследници на Стоимен Петров Чолов. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 2265/30.11.2010 г., вписан в дв.вх. рег. № 6484/06.12.2010 г., том ХХІІІ, акт № 36 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част от имота е разположена в източната страна на ПИ № 041002 с площ 0.150 дка /нула сто и петдесет декара/ при граници на частта: останалата част от ПИ № 041002, в която не са извършени агротехнически дейности, и поземлени имити № 041001; 041023; и 41003;

- Заповед № 1537/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общински полски път, представляващ поземлен имот № 000129 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност „Селското% при граници на частта: ПИ № 086015 и имоти № 085005, 085006; 085007; 085008, находящи се на юг от път № 000129;

- Заповед № 1538/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе източната част от поземлен имот № 050017, местност “Чукур чир” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 14.446 дка; с начин на трайно ползване нива, нива, категория: осма, при граници и съседи:. при граници и съседи: № 050020, нива насл.        на Борис Вълков Николов; № 050019, нива насл.          на Ангел Делков Танев; № 050018, нива насл. на Илия Нейчев Иванов; № 050015, нива насл.          на Кирил Тодоров Куртаков; № 050014, нива насл. на Запрян Трендафилов Вълков; № 050001, нива насл. на Атанас Илиев Гявуров; № 050002, нива насл. на Петър Генчев Тотолаков и др.; № 050003, нива насл.   на Илия Савов Спасов; № 050004, нива насл. на Ангел Ангелов Пенчев; № 050005, нива насл. на Кръстьо Ангелов Пенчев; № 050006, нива насл.           на Марин Кръстев Пешлов; № 050022, нива на Йордана Трендафилова Желева; № 000094, полски път на община Пазарджик; № 050021, нива насл.      на Илинка Николова Куртакова. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1889/27.01.2010 г., вписан в дв.вх. рег. № 375/03.02.2010 г., том ІІ, акт № 34 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ 0.700 дка /нула седемстотин декара/ е заключена между останалата част от ПИ № 050017, в която не са извършени агротехнически дейности и поземлени имоти 050021; полски път № 000094, 050022, 050005 и 050006;

- Заповед № 1539/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общински полски път, представляващ поземлен имот № 000094 в местност “Чукур чир” в землището на с. Сбор, при граници на частта: ПИ № 050017; № 050021, 050022 и полски път № 000101;

- Заповед № 1540/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе северната част от поземлен имот № 128016, местност “Гюреш кър” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 1.596 дка; с начин на трайно ползване нива, нива, категория: пета, при граници и съседи: при граници и съседи: № 128004, нива насл. на Йордан Ангелов Узунов; № 128008, нива насл. на Ненко Стефанов Ненковски; № 000211, полски път на община Пазарджи; № 128007, нива насл. на Вълко Атанасов Тамбурджийски. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3370/05.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1768/10.03.2014 г., том VІІ, акт № 72 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ 0.050 дка /нула петдесет декара/ при съседи: останалата част от ПИ № 128016, в която не са извършени агротехнически дейности; ПИ с № 128004, 128008 и 128007;

- Заповед № 1541/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе площ от 0.200 дка. /нула точка двеста дка/ от поземлен имот № 136009, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 1.300 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: шеста, при граници и съседи: № 136012, нива насл. на Братя Кръстьо и Ангел Пенчеви; № 136011, нива на община Пазарджик; № 136010, нива на община Пазарджик; № 000121, полски път на община Пазарджик; № 136008, нива на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3362/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1689/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 16 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част с площ 0.200 дка, се намира в южната част на имот № 136009, при граници: останалата част от ПИ № 136009, в която не са извършени агротехнически дейности; полски път № 000121, имот № 136011, имот № 136010 и № 136012;

- Заповед № 1542/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от поземлен имот № 137006 с площ от 0.900 дка. /деветстотин дка/, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, с площ 1.069 дка. Имотът е с начин на трайно ползване нива, категория: при неполивни условия – пета, при граници и съседи: ПИ № 137001 – нива на Игнат Димитров Лазаров и др.; ПИ № 137002 –нива на Цветан Гриторов Пешлов; ПИ № 000119 – полски път на Община Пазарджик; ПИ № 137007 – нива на Община Пазарджик; ПИ № 137008 - нива на Община Пазарджик; ПИ №№ 000284 – населено място на с. Сбор, актуван с акт за частна общинска собственост № 3366/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1690 от 07.03.2014 г., том VІІ, акт № 17 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ от около 0.900 дка. разпорожена в източна посока и при граници: останалата част от ПИ № 137006, в която не са извършени агротехнически дейности и ПИ № 137001, 137002; 137007; 137008 и полски път № 000119;

- Заповед № 1543/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000119 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 137006; № 137002; № 137007 и имота № 137004 на югоизток от полския път № 000119;

- Заповед № 1544/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 136039 и № 098013;

- Заповед № 1545/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземат части от общинските полски пътища, представляващи поземлен имот № 000212 и № 000211 в местност “Черни ниви” в землището на с. Сбор, както следва:

1. част от полски път, представляващ поземлен имот № 000212, с граници на частта: ПИ № 159027; полски път № 000210 и отводнителен канал с № 000421.

2. част от полски път, представляващ поземлен имот № 000210, в участъка му пред ПИ № 159027 и при граници: ПИ № 159028; полски път - ПИ № 000212 и имот № 156001 на изток на път 000210;

- Заповед № 1546/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от поземлен имот № 140010, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 3.374 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: пета, при граници и съседи: № 140012, нива насл. Димитър Георгиев Джалъзов; № 140009, нива насл. на Димитър Георгиев Джалъзов; № 140007, нива на Христо Спасов Куртаков; № 140006, нива на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 000426, стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; № 140011, нива на община Пазарджик; № 000159, полски път на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3368/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1683/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 5 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ 0.100 дка /нула точка сто декара/,при съседи на частта: останалата част от ПИ № 140010, в която не са извършени агротехнически дейности; № 000159; № 140012; № 140009 и 140007;

- Заповед № 1547/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000159 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 140010 с лице 30.42 л.м. и № 100003 и № 100004;

- Заповед № 1548/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общински полски път, представляващ поземлен имот № 000431 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност “Толовица” при граници на частта: ПИ № 080031, № 080018; полски път № 000140 и № 080028;

    - Заповед № 1549/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземат части от поземлен имот № 012003, местност “Луда Яна” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване нива, категория: четвърта , при граници и съседи: № 012004, нива насл.     на Младен Алексиев Балджийски; № 079001, широкл. Гора на МЗГ-ДЛ Пазарджик; № 012002, нива насл. на Иван Анггелов Енчев; № 000022, полски път на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 2270/01.12.2010 г., вписан в дв.вх. рег. № 6542/08.12.2010 г., том ХХІІІ, акт № 82 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащите на иззземване части от имота са, както следва:

1. от източната страна на ПИ № 012003 с площ 0.100 дка /нула цяло и сто декара/ при граници на частта: останалата част от ПИ № 012003, в която не са извършени агротехнически дейности, общински път № 000022; ПИ № 012004 и ПИ № 012002 в същата местност.

2. от южната страна на ПИ № 012003 с площ 0.300 дка /нула цяло и триста декара/ при граници на частта: останалата част от ПИ № 012003, в която не са извършени агротехнически дейности; ПИ № 012004; общински път № 000022 и на запад широколистна гора с ПИ № 179001 в същата местност.

3. от северната страна на ПИ 012003 с площ 0.070 дка /нула точка нула седемдесет декара/ при граници на частта: останалата част от ПИ № 012003, в която не са извършени агротехнически дейности, ПИ 012002; № 000022 и № 179001.

- Заповед № 1550/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общински полски път, представляващ поземлен имот № 000022 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност “Луда Яна” при граници на частта: ПИ № 012003 и поземлен имот № 000232;

- Заповед № 1551/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общински полски път, представляващ поземлен имот № 000187 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност “Шопови чукари” при граници на частта пред ПИ № 082036 с лице 33.63 л.м. и имот № 000409;

- Заповед № 1552/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземат част от общински полски пътища, както следва:

1. част от полски път, представляващ поземлен имот № 000431 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност “Толовица” при граници на частта: ПИ № 080033; 000186 /пътя на юг от имот № 080033/ и имота № 080018, находящ се в западна посока от път 000431.

2. част от полски път, представляващ поземлен имот № 000186 по картата на възстановената собственост на с. Сбор, местност “Толовица” при граници на частта: ПИ № 080033; път № 000431 и 080004, находящи се на юг от път 000186.;

- Заповед № 1553/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 136039; № 099018 и № 099021, намиращи се на изток и юг от път № 000121;

- Заповед № 1554/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлен имот: № 136044; полски път № 000167; № 136040 и № 099018 и 099019;

- Заповед № 1555/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000104 в местност “Илафтарла” в землището на с. Сбор, заключен между поземлени имоти с № 000104, 101005; 101006;101007 и 101008;

    - Заповед № 1556/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе източната страна от поземлен имот № 1010004, местност “Илафтарла” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 3.003 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: шеста, при граници и съседи: № 000253, напоителен канал на МЗГ-ХМС; № 000251, напоителен канал на МЗГ-ХМС; № 000104, полски път на община Пазарджик; № 101005, нива на „Венжор Агро” ООД.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1898/28.01.2010 г., вписан в дв.вх. рег. № 348/02.02.2010 г., том ІІ, акт № 12 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ 0.050 дка /нула точка петдесет декара/ при съседи на частта: ПИ останалата част от ПИ № 101004, в която не са извършени агротехнически дейности; и ПИ № 101005;

- Заповед № 1558/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000104 в местност “Илафтарла” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 101004; напоителен канал - № 000251 и имот № 101010;

              - Заповед № 1559/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе общински полски път, представляващ поземлен имот № 000163 в местност “Крушата” в землището на с. Сбор, разположен до масив 160 по КВС на с. Сбор, с изключение частта, разположена пред лицето на поземлен имот № 160017.

    - Заповед № 1560/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземат части от поземлен имот № 137004, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 1.036 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: пета, при граници и съседи: № 137005, нива на община Пазарджик; № 000119, полски път на община Пазарджик; № 000268, напоит. Канал на МЗГ-ХМС; № 000167, полски път на община Пазарджик; № 137003, нива насл. на Стоян Кръстев Гявуров. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3365/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1688/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 15 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащите на изземване части са, както следва:

1. част от ПИ № 137004 с площ 0.090 дка, намираща в източната част на имот № 137004, при граници: останалата част от имота, в която не са извършени агротехнически дейности; полски път № 000119; ПИ № 000268 – МЗГ-ХМС /напоителен канал/ и полски път № 000167.

2. част от около 0.020 дка, намираща се в западната част на имот № 137004, при граници: останалата част от имот № 137004, в която не са извършени агротехнически дейности; ПИ № 137003 и № 000167 – полски път.;

- Заповед № 1561/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000119 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между южната и източната граница на поземлен имот с № 137004; напоителен канал № 000268 – МЗГ-ХМС и поземлени имоти № 143001 и 143002;

    - Заповед № 1562/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част с площ от 0.908 дка. /нула точка деветстотин и осем декара/ от поземлен имот № 137007, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, с площ 1.058 дка, с изключение на част от южната страна на имота с приблизителен размер 0.150 дка.

Имотът е с начин на трайно ползване нива, категория: пета, при граници и съседи: поземлен имот № 000119, полски път на община Пазарджик; № 000172, полски път на община Пазарджик; № 137009, нива на община Пазарджик; № 137010, нива на община Пазарджик; № 137011, нива на община Пазарджик; № 137012, нива на община Пазарджик; № 137008, нива на община Пазарджик; № 137006, нива на община Пазарджик. Описаният поземлен имот № 137007 е актуван с акт за частна общинска собственост № 3367/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1692 от 07.03.2014 г., том VІІ, акт № 19 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ от около 0.908 дка. и граници; останалата част от имот № 137007, в която не са извършени агротехнически дейности и съседни ПИ с № 137006; 137008 и полски път № 000110 и полски път № 000172;

- Заповед № 1563/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от описания общински имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000119 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 137007; № 137006; № 000172 и имот № 143004 на изток от полски път № 000119;

- Заповед № 1564 /23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от описания общински имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000172 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 137007; № 000119, № 137009 и № 142001;

- Заповед № 1565 /23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе поземлен имот № 102007, местност “Капанищата” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 4.999 дка; с начин на трайно ползване нива, категория: осма, при граници и съседи: № 102008, нива насл. на Иван Савов Спасов; № 000096, полски път на община Пазарджик; № 000109, полски път на община Пазарджик; № 102013, нива на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1900/28.01.2010 г., вписан в дв.вх. рег. № 355/02.02.2010 г., том ІІ, акт № 19 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик;

- Заповед № 1566 /23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000119 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, с дължина 96.81 м. в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти с № 137005; ПИ 143003 и 143004;

    - Заповед № 1567 /23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от поземлен имот № 164004, местност “Курджа дере” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 2.002 дка; с начин на трайно ползване нива, нива, категория: пета, при граници и съседи: № 164003, нива насл. на Богдан Троянов Енчев; № 000199, полски път на община Пазарджик; № 164005, нива насл. на Трендафил Карамфилов Пешлов и др.; № 164002 – нива на Община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3369/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1680/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 7 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Подлежащата на изземване част е с площ 0.350 дка /нула триста и петдесет декара/, при съседи на частта: останалата част от ПИ № 164004, в която не са извършени агротехнически дейности; ПИ № 164003 и полски път № 000199;

- Заповед № 1568 /23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част с площ от около 1.307 дка. /едно точка триста и седем дка/ от поземлен имот № 136010, местност “Възстановими граници” по картата на възстановената собственост на с. Сбор, ЕКАТТЕ 65468, целият с площ 1.407 дка, с изключение на част от западната страна на имота с приблизителен размер 0.100 дка.

Имотът е с начин на трайно ползване нива, категория: шеста, при граници и съседи: № 136011, нива на община Пазарджик; № 136009, нива на община Пазарджик; № 000121, полски път на община Пазарджик; № 136024, нива на община Пазарджик. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 3363/04.03.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 1691/07.03.2014 г., том VІІ, акт № 18 в Агенцията по вписванията – служба по вписванията – гр. Пазарджик.

               Подлежащата на изземване част от имот № 136010 с площ от около 1.307 дка. е при граници: останалата част от имота от 0.100 дка в западна посока, в която не са извършвани агротехнически дейности и ПИ № 139009 и на юг и на изток полски път № 000121;

- Заповед № 1569/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между източната и южната граница на поземлен имот № 136010 и поземлени имоти № 099001 № 098013;

- Заповед № 1570/23.06.2014 год. с която се нарежда да се изземе част от общинския имот – полски път, представляващ поземлен имот № 000121 в местност “Възстановими граници” в землището на с. Сбор, в участъка от пътя, заключен между поземлени имоти № 136040 и имота с № 099018, намиращ се от източната страна на полски път № 000121.

Гореописаните Заповеди за изземване подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването не спира изпълнението на заповедите, освен ако съдът разпореди друго.

В случай, че не се явите преди изтичане на последния срок, съобщението ще се приложи към преписката и описаните заповеди за изземване ще се считат за редовно връчени съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК.