Обяви и съобщения

назад

Съобщение отосно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.354, местност „Бахче пара”

83

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.354, местност „Бахче пара” по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуващо ел. табло, извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“, намиращ се пред ПИ с идентификатор 55155.9.355 по посока юг в границите на ПИ с идентификатор 55155.9.328 до ново ЕТ монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.9.354, местност „Бахче пара” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е 92 м, засегнатата обща територия е 183 кв. м, изцяло разположено в имот, общинска собственост, съгласно означеното в червено трасе на кабелна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитута на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

Проектът е изложен в Община Пазарджик, V етаж, стая 509.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 54 / 25.06.2024 г. на Държавен вестник.

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик