Обяви и съобщения

назад

Съобщение относноо Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“

84

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС”  Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

 

ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ“

 

          Местонахождение:                                                                                    

В ПИ № 062001, местност „Кичук Чал“, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик.

 

           Възложител:                                                                                   

„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, бул. „Цар Освободител“ № 20, гр. София

 

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 710 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /12.03.2019г. - 25.03.2019г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ