Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

343

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение №11 от 31.01.2020г., взето с Протокол №1 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.13.163 в местност „Чукур Савак“ по КК на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение №12 от 31.01.2020г., взето с Протокол №1 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.14, 48876.6.15, 48876.6.16 в местност „Черни могили“ по КК на землището на с. Мокрище.

 

Решение №13 от 31.01.2020г., взето с Протокол №1 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.70.40 в местност „Попински път“ по КК на землището на с. Гелеменово.

 

 

Заповед №2 от 21.01.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за УПИ ХVIII (ПИ 65437.93.11) в Стопански двор в мест.“Мерата“ по КК на с. Сарая.

 

Заповед №5 от 30.01.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ I-2, за складове за съхранение на селскостопанска продукция (ПИ 32010.33.119) в мест.“Бръждовица“ по КК на землището на  с. Ивайло.

 

Заповед №6 от 05.02.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПЗ и РУП за УПИ IХ-529 (ПИ 55155.505.529), УПИ    Х-528 (ПИ 55155.505.528) и УПИ VIII-530 (ПИ 55155.505.530)  в кв.445 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед №7 от 05.02.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПЗ и РУП за УПИ I-355 (ПИ55155.506.169) и УПИ ХI-354 (ПИ 55155.506.170) в кв.12 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед №8 от 05.02.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР за УПИ XV-65 в кв.64 по плана на  с. Братаница.