Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно Решение № ПК-05-ЕО/2014 г. на РИОСВ-Пазарджик с което е решено да не се извършва екологична оценка на „Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2014-2020 г.”

1754

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
 
 
         На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).
           Община Пазарджик Ви уведомява за :
 
„Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2014-2020 г.”
 
           Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик
        
С Решение № ПК-05-ЕО/2014 г. на РИОСВ-Пазарджик е решено да не се извършва екологична оценка на „Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2014-2020 г.”, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /10.09.2014г. – 23.09.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ РЕШЕНИЕ