Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешено изработване на проект за ПУП

69

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №26 от 15.05.2020г., на Кмета на Общината, е разрешено изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ I-19,20,21, „За обществено обслужващи дейности и спорт“ в кв.66 по плана на с. Главиница.