Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

185

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 177 от 01.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XXVI-Жил. строителство /поземлен имот с идентификатор 55155.506.1488/ и УПИ XXVII-Жил. строителство /поземлен имот с идентификатор 55155.506.1489/ в кв.2а по действащия план на гр. Пазарджик.

Заповед № 179 от 07.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация УПИ III-362 /поземлен имот с идентификатор 32010.501.523 по КККР/ в кв. 27 по плана на с. Ивайло

Заповед № 185 от 15.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XI-209 /поземлен имот с идентификатор 48444.501.209 по КККР/ в кв.27 по плана на с. Мирянци. 

Заповед № 187 от 16.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация за УПИ XIV-Общ. в кв. 57 по плана на с. Ивайло. 

Заповед № 188 от 16.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-296 /поземлен имот с идентификатор 21556.501.1351 по КККР/ в кв. 31 по действащия план на село Добровница.

Заповед № 189 от 16.12.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация за УПИ XVI-Търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 78056.501.547 по КККР/ в кв.19 по плана на с.Цар Асен.

Заповед № 167 от 16.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-1115 в кв. 103 по действащия план на село Мало Конаре.

Заповед № 168 от 16.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация в обхват УПИ V-223, УПИ III-231, УПИ IV-222 и УПИ VI-224 в кв.36a и улица с о.т. 64-234 по действащия план на село Ивайло, общ. Пазарджик.

Заповед № 156 от 18.10.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР за УПИ I-184 и УПИ XV-184 в кв.31 по действащия план на село Алеко Константиново.

Заповед № 159 от 18.10.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР за УПИ ХIII-10 в кв. 16 по действащия план на село Братаница.

Заповед № 137 от 24.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР за УПИ XIV-275 /поземлен имот с идентификатор 30572.502.259 по КККР/ в кв. 36 по действащия план на село Звъничево.