Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1352

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                            

          

              Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение №  201 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  №  13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-Озеленяване в кв. 78 по плана на гр. Пазарджик

Решение №  203 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  №  13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 32010.42.43, местн. „Кулински ливади”, земл. Ивайло

Решение № 204 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 32010.23.14, местн. „Общинска мера”, земл. Ивайло      

Решение № 205 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 15271.102.4 местн. „Геров трап”, земл. Говедаре

Решение № 206 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. 002031 местн. „Азмака”, земл. Драгор

Решение № 207 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 23457.2.85 местн. „Азмака”, земл. Драгор

Решение № 208 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 55155.27.18 местн. „Татар Мезар”, земл. Пазарджик

Решение № 212 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 21556.98.15 местн. „Азмака”, земл. Добровница

Решение № 213 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 55155.21.67 местн. „Малък Якуб”, земл. Пазарджик

Решение № 214 от 29.12.2017 г., взето с  Протокол  № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 55155.27.5 местн. „Татар Мезар”, земл. Пазарджик

 

Заповед № 141 / 12.12.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за п.и. с идентификатор 467499.121.83, местн. „Налбантски кладенец” земл. Мало Конаре

Заповед № 1 / 17.01.2018 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІІ-003, за търговия и услуги, местн. „Поповица” земл. Звъничево

Заповед  №  3 /  17.01.2018 г. за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV, местн. „Летището” зевл. Мало Конаре

Заповед  №  4 /  19.01.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ І-003,Склад за груб фураж и обработване на компост за гъбопроизводство, местн. „Общинска мера” земл. Ивайло

Заповед  №  5 /  26.01.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за п.и. с идентификатор 55155.21.61 местн. „Малък Якуб” земл. на гр. Пазарджик